NGÀY      

LÔ VÍP TỈ LỆ 99%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Siêu Lô: 28 Ăn Siêu Lô 28
26/11/2020 Siêu Lô: 96 Ăn Siêu Lô 96
25/11/2020 Siêu Lô: 25 Ăn Siêu Lô 25
24/11/2020 Siêu Lô: 96 Ăn Siêu Lô 96
23/11/2020 Siêu Lô: 77 Ăn Siêu Lô 77
22/11/2020 Siêu Lô: 56 Ăn Siêu Lô 56
21/11/2020 Siêu Lô: 19 Ăn Siêu Lô 19
20/11/2020 Siêu Lô: 75 Ăn Siêu Lô 75
19/11/2020 Siêu Lô: 86 Ăn Siêu Lô 86
18/11/2020 Siêu Lô: 56 Ăn Siêu Lô 56
17/11/2020 Siêu Lô: 99 Ăn Siêu Lô 99
16/11/2020 Siêu Lô: 79 Ăn Siêu Lô 79
15/11/2020 Siêu Lô: 68 Ăn Siêu Lô 68
14/11/2020 Siêu Lô: 64 Ăn Siêu Lô 64x2
13/11/2020 Siêu Lô: 79 Ăn Siêu Lô 79
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

         NGÀY      

Bạch Thủ Lô TỈ LỆ 95%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Chốt Số: 98 Ăn Bạch Thủ Lô 98
26/11/2020 Chốt Số: 88 Ăn Bạch Thủ Lô 88x2
25/11/2020 Chốt Số: 02 Ăn Bạch Thủ Lô 02
24/11/2020 Chốt Số:67 Trượt Lô
23/11/2020 Chốt Số: 01 Ăn Bạch Thủ Lô 01
22/11/2020 Chốt Số: 91 Ăn Bạch Thủ Lô 91
21/11/2020 Chốt Số: 61 Ăn Bạch Thủ Lô 61
20/11/2020 Chốt Số: 80 Ăn Bạch Thủ Lô 80
19/11/2020 Chốt Số:97 Ăn Bạch Thủ Lô 97
18/11/2020 Chốt Số:67 Ăn Bạch Thủ Lô 67
17/11/2020 Chốt Số:92 Trượt Lô
16/11/2020 Chốt Số:30 Ăn Bạch Thủ Lô 30
15/11/2020 Chốt Số:86 Ăn Bạch Thủ Lô 86
14/11/2020 Chốt Số:83 Ăn Bạch Thủ Lô 83
13/11/2020 Chốt Số:87 Ăn Bạch Thủ Lô 87
12/11/2020 Chốt Số:86 Ăn Bạch Thủ Lô 86
11/11/2020 Chốt Số:87 Trượt Lô
10/11/2020 Chốt Số:70 Ăn Bạch Thủ Lô 70
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

         NGÀY      

SONG THỦ LÔ VÍP MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Báo Số: 28 82 Ăn Song Thủ Lô 28
26/11/2020 Báo Số: 79 97 Trượt Song Thủ Lô
25/11/2020 Báo Số: 79 97 Ăn Song Thủ Lô 79 97
24/11/2020 Báo Số: 69 96 Ăn Song Thủ Lô 96
23/11/2020 Báo Số: 01 10 Ăn Song Thủ Lô 01
22/11/2020 Báo Số: 56 65 Ăn Song Thủ Lô 56
21/11/2020 Báo Số: 28 82 Ăn Song Thủ Lô 82
20/11/2020 Báo Số: 57 75 Ăn Song Thủ Lô 75 57
19/11/2020 Báo Số: 68 86 Ăn Song Thủ Lô 86
18/11/2020 Báo Số: 68 86 Ăn Song Thủ Lô 68x2
17/11/2020 Báo Số: 78 87 Ăn Song Thủ Lô 78
16/11/2020 Báo Số: 79 97 Ăn Song Thủ Lô 79
15/11/2020 Báo Số: 08 80 Ăn Song Thủ Lô 08
14/11/2020 Báo Số: 38 83 Ăn Song Thủ Lô 83
13/11/2020 Báo Số: 04 07 Ăn Song Thủ Lô 04
12/11/2020 Báo Số: 39 93 Ăn Song Thủ Lô 39x2
11/11/2020 Báo Số: 49 94 Ăn Song Thủ Lô 49x2
10/11/2020 Báo Số: 49 94 Ăn Song Thủ Lô 94
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

         NGÀY      

5 CẶP XIÊN 2 TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Báo Số: 26 86; 31 86; 02 77

ĂN XIÊN 2: 26 86

26/11/2020 Báo Số: 26 78; 62 86; 62 97

ĂN XIÊN 2: 62 86

25/11/2020 Báo Số: 25 79; 25 69; 25 96

ĂN XIÊN 2: 25 79; 25 69

24/11/2020 Báo Số: 35 69; 35 96; 45 96

ĂN XIÊN 2: 35 69; 45 96

23/11/2020 Báo Số: 77 01; 54 04; 30 66

ĂN XIÊN 2: 77 01

22/11/2020 Báo Số: 96 86; 46 07; 38 56

ĂN XIÊN 2: 96 86

21/11/2020 Báo Số: 96 80; 46 77; 38 66

ĂN XIÊN 2: 96 80

20/11/2020 Báo Số: 96 80; 46 77; 38 66

ĂN XIÊN 2: 96 80

19/11/2020 Báo Số: 86 17; 86 27; 30 06

ĂN XIÊN 2: 86 17

18/11/2020 Báo Số: 56 78; 56 87; 38 96

ĂN XIÊN 2: 56 78; 38 96

17/11/2020 Báo Số: 39 68; 39 86; 78 89

TRƯỢT XIÊN 2

16/11/2020 Báo Số: 79 30; 79 43; 13 30

ĂN XIÊN 2: 79 30 ,79 43

15/11/2020 Báo Số: 08 68; 08 93; 23 30

ĂN XIÊN 2: 08 68,08 93

14/11/2020 Báo Số: 09 38; 09 83; 83 90

ĂN XIÊN 2: 09 83

13/11/2020 Báo Số: 04 59; 04 95; 59 89

ĂN XIÊN 2: 04 59; 59 89

12/11/2020 Báo Số: 27 68; 27 86; 06 84

ĂN XIÊN 2: 27 86

11/11/2020 Báo Số: 02 95; 77 68; 73 42

ĂN XIÊN 2: 02 95

10/11/2020 Báo Số: 20 74; 97 88; 70 42

ĂN XIÊN 2: 20 74

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

         NGÀY      

5 CẶP XIÊN 3 TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Báo Số: 26 86 67; 24 72 86; 33 02 90

ĂN XIÊN 3: 26 86 67

26/11/2020 Báo Số: 26 45 78; 54 62 86; 33 62 97

ĂN XIÊN 3: 54 62 86

25/11/2020 Báo Số: 25 79 87; 25 69 97; 08 25 96

ĂN XIÊN 3: 25 69 97

24/11/2020 Báo Số: 01 35 69; 10 35 96; 06 45 96

ĂN XIÊN 3: 06 45 96

23/11/2020 Báo Số: 77 01 93; 88 06 10; 79 58 20

ĂN XIÊN 3: 77 01 93

22/11/2020 Báo Số: 91 56 86; 08 76 60; 19 58 90

ĂN XIÊN 3: 91 86 56

21/11/2020 Báo Số: 97 61 82; 88 76 00; 99 48 30

ĂN XIÊN 3: 97 82 61

20/11/2020 Báo Số: 96 80 75; 80 66 10; 29 58 00

ĂN XIÊN 3: 96 75 80

19/11/2020 Báo Số: 86 17 88; 86 06 17; 28 88 90

ĂN XIÊN 3: 86 17 88

18/11/2020 Báo Số: 56 67 78; 56 76 87; 38 68 96

ĂN XIÊN 3: 56 67 78; 38 68 96

17/11/2020 Báo Số: 00 39 68; 39 86 99; 26 78 89

TRƯỢT XIÊN 3

16/11/2020 Báo Số: 79 30 43; 88 24 01; 90 93 71

ĂN XIÊN 3: 79 30 43

15/11/2020 Báo Số: 08 68 93; 08 44 81; 90 83 70

ĂN XIÊN 3: 08 68 93

14/11/2020 Báo Số: 09 38 46; 09 64 83; 00 83 90

ĂN XIÊN 3: 09 64 83

13/11/2020 Báo Số: 04 59 64; 04 38 95; 00 59 89

ĂN XIÊN 3: 04 59 64

12/11/2020 Báo Số: 27 68 89; 27 86 98; 06 84 94

ĂN XIÊN 3: 27 86 98

11/11/2020 Báo Số: 02 66 47; 70 40 55; 04 22 02

ĂN XIÊN 3: 02 66 47

10/11/2020 Báo Số: 20 86 47; 77 60 85; 04 20 32

ĂN XIÊN 3: 20 86 47

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

         NGÀY      

DÀN LÔ 4 SỐ VÍP MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Báo Số: 18, 28, 82, 67

ĂN LÔ 28 67

26/11/2020 Báo Số: 68, 86, 45, 54

ĂN LÔ 86 45 54

25/11/2020 Báo Số: 68, 86, 69, 92

ĂN LÔ 68 69 92x2

24/11/2020 Báo Số: 35, 53, 69, 96

ĂN LÔ 35 69

23/11/2020 Báo Số: 77, 88, 99, 09

ĂN LÔ 77x2

22/11/2020 Báo Số: 22, 98, 39, 99

ĂN LÔ 22x2 79

21/11/2020 Báo Số: 82, 28, 09, 79

ĂN LÔ 82 79

20/11/2020 Báo Số: 80, 75, 99, 70

ĂN LÔ 80 75

19/11/2020 Báo Số: 88, 44, 08, 96

ĂN LÔ 88 96

18/11/2020 Báo Số: 38, 49, 68, 96

ĂN LÔ 38 49 68x2 96

17/11/2020 Báo Số: 22, 29, 78, 99

ĂN LÔ 22 78 99

16/11/2020 Báo Số: 60, 03, 88, 10

ĂN LÔ 60 88

15/11/2020 Báo Số: 68, 03, 08, 80

ĂN LÔ 68 08

14/11/2020 Báo Số: 38, 83, 09, 90

ĂN LÔ 83 09

13/11/2020 Báo Số: 33, 88, 89, 98

ĂN LÔ 88 89

12/11/2020 Báo Số: 07, 70, 89, 98

ĂN LÔ 07 98

11/11/2020 Báo Số: 40, 64, 44, 22

ĂN LÔ 40 64

10/11/2020 Báo Số: 40, 94, 74, 82

ĂN LÔ 94 74

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

         NGÀY      

Đề 10 Số Víp TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Báo Số: 26, 62, 35, 53, 70, 11, 68, 86, 99, 66 ĂN ĐỀ 26
26/11/2020 Báo Số: 26, 62, 35, 53, 70, 71, 68, 86, 69, 96 ĂN ĐỀ 71
25/11/2020 Báo Số: 03, 30, 04, 05, 07, 68, 86, 36, 61, 58 ĂN ĐỀ 36
24/11/2020 Báo Số: 06, 60, 46, 64, 47, 48, 58, 85, 59, 95 ĂN ĐỀ 64
23/11/2020 Báo Số: 80, 62, 64, 35, 66, 77, 98, 79, 22, 91 Trượt Đề
22/11/2020 Báo Số: 00, 62, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 22, 11 Trượt Đề
21/11/2020 Báo Số: 00, 62, 84, 95, 86, 47, 78, 89, 02, 61 ĂN ĐỀ 61
20/11/2020 Báo Số: 80, 12, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 82, 98 ĂN ĐỀ 80
19/11/2020 Báo Số: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 68, 09, 22, 38 ĂN ĐỀ 17
18/11/2020 Báo Số: 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 78 Trượt Đề
17/11/2020 Báo Số: 00, 99, 39, 93, 29, 92, 49, 94, 59, 95 ĂN ĐỀ 93
16/11/2020 Báo Số: 60, 01, 90, 30, 70, 50, 32, 55, 68, 19 ĂN ĐỀ 30
15/11/2020 Báo Số: 60, 01, 93, 04, 90, 09, 32, 55, 88, 99 Trượt Đề
14/11/2020 Báo Số: 00, 01, 03, 04, 06, 09, 32, 35, 38, 39 ĂN ĐỀ 06
13/11/2020 Báo Số: 01, 32, 38, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 98 ĂN ĐỀ 87
12/11/2020 Báo Số: 02, 20, 15, 16, 61, 35, 36, 63, 38, 39 ĂN ĐỀ 16
11/11/2020 Báo Số: 42, 41, 47, 45, 41, 88, 00, 46, 77, 95 ĂN ĐỀ 42
10/11/2020 Báo Số: 72, 71, 17, 45, 51, 88, 00, 46, 77, 55 Trượt Đề
09/11/2020 Báo Số: 42, 41, 17, 45, 51, 88, 90, 46, 47, 85 ĂN ĐỀ 47
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

, ,

         NGÀY      

Đề 20 Số Víp TỈ LỆ 98%
HÔM NAY Đã chốt số
27/11/2020 Báo Số: 26, 62, 35, 53, 70, 11, 68, 86, 69, 96, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 79, 97, 44, 99 ĂN ĐỀ 26
26/11/2020 Báo Số: 26, 62, 35, 53, 70, 71, 68, 86, 69, 96, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 79, 97, 44, 99 ĂN ĐỀ 71
25/11/2020 Báo Số: 03, 30, 04, 05, 07, 68, 86, 69, 96, 58, 68, 86, 26, 62, 24, 42, 16, 61, 36, 63 ĂN ĐỀ 36
24/11/2020 Báo Số: 06, 60, 46, 64, 47, 48, 58, 85, 59, 95, 25, 52, 34, 43, 35, 53, 69, 96, 79, 97 ĂN ĐỀ 64
23/11/2020 Báo Số: 65, 12, 64, 55, 66, 67, 68, 69, 72, 18, 40, 19, 43, 80, 98, 51, 52, 53, 54, 28 ĂN ĐỀ 43
22/11/2020 Báo Số: 65, 12, 64, 55, 66, 67, 68, 69, 72, 18, 40, 19, 96, 80, 98, 51, 52, 53, 54, 28 ĂN ĐỀ 96
21/11/2020 Báo Số: 61, 12, 64, 55, 66, 67, 68, 69, 72, 18, 40, 19, 97, 80, 98, 51, 52, 53, 54, 78 ĂN ĐỀ 61
20/11/2020 Báo Số: 60, 22, 64, 55, 66, 67, 68, 69, 72, 78, 80, 19, 97, 80, 98, 51, 52, 53, 54, 88 ĂN ĐỀ 80
19/11/2020 Báo Số: 60, 22, 64, 55, 66, 67, 68, 69, 72, 78, 17, 19, 97, 80, 98, 51, 52, 53, 54, 88 ĂN ĐỀ 17
18/11/2020 Báo Số: 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 78, 87, 79, 97, 89, 98, 51, 52, 53, 54, 58 Trượt Đề
17/11/2020 Báo Số: 00, 99, 39, 93, 29, 92, 49, 94, 59, 95, 69, 96, 79, 97, 44, 99, 22, 77, 26, 62 ĂN ĐỀ 93
16/11/2020 Báo Số: 80, 11, 03, 04, 11, 09, 30, 35, 38, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 78, 69, 93, 28 ĂN ĐỀ 30
15/11/2020 Báo Số: 10, 11, 03, 04, 01, 09, 32, 35, 38, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 69, 93, 88 Trượt Đề
14/11/2020 Báo Số: 00, 01, 03, 04, 06, 09, 32, 35, 38, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 93, 98 ĂN ĐỀ 06
13/11/2020 Báo Số: 01, 32, 38, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 98, 52, 53, 54, 57, 59, 95, 68, 86, 69, 96 ĂN ĐỀ 87
12/11/2020 Báo Số: 02, 20, 15, 16, 61, 35, 36, 63, 38, 39, 45, 54, 46, 64, 29, 92, 68, 86, 69, 96 ĂN ĐỀ 16
11/11/2020 Báo Số: 42, 71, 73, 75, 51, 68, 92, 96, 44, 85, 38, 83, 79, 93, 24, 22, 29, 02, 14, 20 ĂN ĐỀ 42
10/11/2020 Báo Số: 72, 71, 73, 75, 51, 68, 92, 96, 74, 85, 38, 83, 79, 93, 24, 22, 29, 02, 44, 21 ĂN ĐỀ 74
09/11/2020 Báo Số: 42, 21, 43, 15, 51, 68, 92, 96, 47, 85, 38, 83, 39, 93, 24, 42, 29, 92, 14, 41 ĂN ĐỀ 47
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó